Download Méthodes numériques appliquées : Pour le scientifique et by Jean-Philippe Grivet PDF

By Jean-Philippe Grivet

Show description

Read Online or Download Méthodes numériques appliquées : Pour le scientifique et l'ingénieur PDF

Best french books

French Fortresses in North America 1535-1763: Québec, Montréal, Louisburg and New Orleans

Following the invention of the United States by means of Columbus in 1492, eu colonists introduced their method of fortification to the hot international in an try to be certain their defense and consolidate their conquests. French and British explorers got here later to North the United States, and therefore the institution in their large settlements simply acquired less than means throughout the seventeenth century.

The Libertine's Progress: Seduction in the Eighteenth-Century French Novel

Ecu; France; French; French fiction; heritage and feedback; Literary feedback; Non-Fiction; Seduction in literature; Semiotics & thought; intercourse in literature

Additional info for Méthodes numériques appliquées : Pour le scientifique et l'ingénieur

Example text

2a µ Ä Ð ÙÐ × ÒØ Ö Ð × ÐÐ ÔØ ÕÙ × ÓÑÔÐ Ø × E(k), K(k) × Ø ÓÑÑÓ ¹ Ñ ÒØ Ô Ö Ð³ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ð ÑÓÝ ÒÒ Ö Ø Ñ Ø Ó¹ ÓÑ ØÖ ÕÙ Ù×׺ Ø ÒØ ÓÒÒ × ØÖÓ × ÒÓÑ Ö × a0 , b0 , c0 ¸ ÓÒ ÔÔÐ ÕÙ Ð × Ö Ð Ø ÓÒ× Ö ÙÖÖ Ò ×Ù Ú ÒØ × Å Ø Ó × ÒÙÑ Ö ÕÙ × ÔÔÐ ÕÙ × z Bz r a M Br O ÙÖ ¾º ÓÙ Ð √ b1 = √a0 b0 b 2 = a1 b 1 a1 = 12 (a0 + b0 ) a2 = 12 (a1 + b1 ) ºº º ºº º an = 12 (an−1 + bn−1 ) bn = an−1 bn−1 ÓÙÖ Òغ c1 = 12 (a0 − b0 ) c1 = 12 (a1 − b1 ) ºº º cn = 12 (an−1 − bn−1 ). ÇÒ ÖÖ Ø Ð Ð ÙÐ × ÕÙ |cn | ×Ø ÔÐÙ× Ô Ø Ø ÕÙ Ð ÔÖ × ÓÒ E(k) Ø K(k)¸ Ð ÙØ Ó × Ö a0 = 1, b0 = Ö º ÈÓÙÖ Ó Ø Ò Ö 1 − k 2 , c0 = k.

Cj−s bs s=0 ÁÐ ×Ø ÓÑÑÓ ³ÙØ Ð × Ö ³ ÓÖ Ð ÖÒ Ö × Ö ³ ÕÙ Ø ÓÒ׸ ÔÐÙ× × ÑÔР׸ ÔÓÙÖ Ø ÖÑ Ò Ö ÖØ Ò× × Ó ÒØ× bj ¸ ÔÙ × Ð ÔÖ Ñ Ö × Ö ÔÓÙÖ Ð × Ó ÒØ× Ö ×Ø ÒØ׺ ÇÒ ÓÒ×Ø Ø ÑÔ Ö ÕÙ Ñ ÒØ ÕÙ Ð Ó Ü m = n ± 1 Ø Ø ×ÓÙÚ ÒØ Ñ ÐÐ ÙÖ ÕÙ ³ ÙØÖ ×º Ä Ö ×ÓÒÒ Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖÑ Ø Ô × ³ ×Ø Ñ Ö Ð³ ÖÖ ÙÖ ³ ÔÔÖÓÜ Ñ ¹ Ø ÓÒ¸ Ñ × Ð³ ÜÔ Ö Ò ÑÓÒØÖ Õ٠г ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ × ÐÓÒ È ×Ø ØÖ × ÓÒÒ º Ö ÓÒ× Ð³ ÔÔÖÓÜ Ñ ÒØ È R2,2 ex Ù ÚÓ × Ò Ð³ÓÖ Ò º Á ¸ m = n = 2, N = 4 Ð ÒÓÙ× ÙØ ÓÒ ÓÒÒ ØÖ ¸ ÔÓÙÖ ÓÑÑ Ò Ö¸ Ð × ÔÖ Ñ Ö× Ø ÖÑ × Ù Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð³ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ä × Ó ÒØ× ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ× ×ÓÒØ Ü ÑÔÐ c0 = 1; c1 = 1; c2 = 1 ; 2 c3 = 1 ; 6 c4 = 1 .

B1 = −1/2; b2 = 1/12; Ø ÓÒ R2,2 = Ä ÔÖÓ Ö ÑÑ Ë Ð a0 = 1; a1 = 1/2; 12 + 6x + x2 (x + 6)x + 12 . = 2 12 − 6x + x (x − 6)x + 12 ¹ ××ÓÙ× ÔÖÓ Ù Ø Ð ØÖ ÔÖ × ÒØ a2 = 1/12 ÙÖ ¾º¾º Ä ×Ø Ò ¾º ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× Ð³ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ Ü Ð Ò×Ô ´¼ ¸½ ¸½¼¼µ Ô ½·Ü·Üº ¾»¾·Üº ¿» ·Üº »¾ Ö ´´ Ü· µº ∗ Ü ·½¾µº»´´Ü − µº ∗ Ü·½¾µ Ü× Ø ´ Û Ò ÓÛ ¸¼µ ¸ Ü × ´¼µ Ü Ø Ø Ð ´ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× ÜԴܵ µ ÔÐÓؾ ´Ü ³ ¸ ´ Ô− ÜÔ ´Ü µ µ ³ ¸ ´ Ö − ÜÔ ´Ü µ µ ³ µ ½ ¾ ¿ Å Ø Ó × ÒÙÑ Ö ÕÙ × ÔÔÐ ÕÙ × ¿¼ 10–3 0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 –9 – 10 ÙÖ ¾º¾ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 ÖÖ ÙÖ× ³ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ e Ô Ö ×ÓÒ Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð Ñ Ø ´ Ò ÒÓ Öµ Ø Ô Ö Ð³ ÔÔÖÓÜ Ñ ÒØ È R2,2 ´ Ò Ö ×µº x ÎÓÙ× ÓÒ×Ø Ø Þ ÕÙ ÔÓÙÖ x 1 г ÔÔÖÓÜ Ñ ÒØ È ÕÙ Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ì ÝÐÓÖº ¾º º ÍØ Ð × Ø ÓÒ ×Ø ÔÖ ×ÕÙ ØÖÓ × Ó × ÔÐÙ× ÔÖ × Ð ÓØ ÕÙ × ÔÖÓ Ö ÑÑ × Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ÐÓ Ð× ÙØ Ò Ú Ù ÓÑÑ Ë Ð ÓÒØ × ÒÓѹ Ö Ù× × ÓÒ Ø ÓÒ× ÔÖ Ò ×¸ ÓÑÑ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ØÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÕÙ × ÓÙ ÝÔ Ö ÓÐ ÕÙ × Ö Ø × Ø ÒÚ Ö× ×¸ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ³ ÖÖ ÙÖ¸ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×× Ðº Ä × ÐÓ Ð× ÓÑÑ Ö¹ ÙÜ ´Å ÔÐ ¸ Å Ø Ñ Ø µ ×ÓÒØ Ò ÓÖ ÔÐÙ× Ö ×º ÙÜ ÕÙ Ö Ú ÒØ Ð ÙÖ× ÔÖÓÔÖ × ÔÖÓ Ö ÑÑ × Ò ×ÓÒØ Ô × Ø ÒÙ× Ó Ö Ð Ð ÙÐ × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ô Ð × Ð× Ô ÙÚ ÒØ ÑÔÓÖØ Ö Ð × ×ÓÙ×¹ÔÖÓ Ö ÑÑ × Ò ×× Ö × Ô ÖØ Ö ³ÙÒ Ð ÓØ ÕÙ º ÁÐ Ü ×Ø ØÖ × ÒÓÑ Ö Ù× × ÓÐÐ Ø ÓÒ× ÔÖÓ Ö ÑÑ × × ÒØ Õ٠׸ Ö Ò× × Ò× Ð Ù ØÓ Ú Ð Ð Ñ Ø Ñ Ø Ð ×Ó ØÛ Ö ÓÙ ÅË º ÆÓÙ× ÔÖÓÔÓ×ÓÒ× ÙÒ ØÓÙØ Ô ¹ Ø Ø Ü ÑÔÐ ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ Ð Ð ÓØ ÕÙ ÒÙ Ë ÒØ Ä Ö ÖÝ ´ÓÙ ËÄ µ Ö Ø Ò Ø ÓÑÔ Ø Ð Ú Ð ··º ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ø Ø Ø ÕÙ ÐÕÙ × Ð ÙÐ× Ð Ñ ÒØ Ö × ×ÙÖ × ÒÓÑ Ö × ÓÑÔÐ Ü ×º Ä × Ð Ò × ¾ ÔÖÓÚÓÕÙ ÒØ Ð³ Ò ÐÙ× ÓÒ × Ò¹Ø Ø × × ÓÒ×Ø ÒØ × Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò ×× Ö × ´ ÐÐ ×¹ ×ÓÒØ ÖÓÙÔ × Ô Ö ÖÙ Ö ÕÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò× Ñ Ð ×еº Ä ËÄ ÓÒØ ÒØ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö × ÔÖÓ Ö ÑÑ × Ð ÙÐ × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ô Ð ×¸ Ò Ö Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö × Ð ØÓ Ö ×¸ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ³ ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ÒØ ÐÐ × Ø ³ Ð Ö ÐÒ Ö º ¾º º ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ× ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÔÖ × ÒØ ¸ Ò× Ð × Ô Ö Ö Ô × ÔÖ ÒØ׸ ÙÒ ÖØ Ò ÒÓÑ Ö Ö ØØ × ÓÙ ÔÖÓ × ×Ø Ò × ÓÙÖÒ Ö × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÓÒ׸ × Ò× Ù ÙÒ Ñ ÒØ ¾ − Ð ÙÐ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ× ¿½ Ä ×Ø Ò ¾º Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö × ÓÑÔÐ Ü × Ò ÐÙ Ó×ØÖ Ñ Ò ÐÙ × Ð » ×Ð Ñ Ø º Ò ÐÙ × Ð » ×Ð ÓÑÔÐ Ü º Ò ÐÙ × Ð » ×Ð ÓÑÔÐ Ü Ñ Ø º Ù× Ò Ò Ñ ×Ô ×Ø ÒØ Ñ Ò´ ÚÓ µß ×Ð ÓÑÔÐ Ü Ü ¸ Ý ¸ Þ ¸ ¸ ¸ Ü ×Ð ÓÑÔÐ Ü Ö Ø ´½ ¸ ¼ µ Ý ×Ð ÓÑÔÐ Ü Ö Ø ´ ¼ ¸ ½ µ Þ ×Ð ÓÑÔÐ Ü ´Ü ¸ Ý µ ÓÙØ ËÄ Ê Ä´ Þ µ ³ س ËÄ ÁÅ ´ Þµ Ò Ð ×Ð ÓÑÔÐ Ü Ö Ø ´Å ¸ ¼ µ ×Ð ÓÑÔÐ Ü Ö Ø ´¼ ¸Å ÈÁ» µ ×Ð ÓÑÔÐ Ü ÔÓÛ´ ¸ µ ÓÙØ ËÄ Ê Ä´ µ ³ س ËÄ ÁÅ ´ µ Ò Ð ×Ð ÓÑÔÐ Ü ÑÙÐ Ö Ð ´ ¸ ×ÕÖØ ´ ¾ µ µ ÓÙØ ×Ð ÓÑÔÐ Ü × ´ µ ÒÓÙ× ×ÓÙ Ö Ö Ù ÙÖ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ º Ò Ö Ð Ø ¸ г ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ø ÙÒ ÓÑ Ò Ò Ø Ð × Ñ Ø Ñ Ø Õ٠׸ ÕÙ ÓÒÒÙ ÙÒ Ö Ò Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ô ÖØ Ö Ð Ò Ù ½ Ñ × Ð º Ò× Ð × Ð Ò × ÕÙ ×Ù Ú Òظ ÒÓÙ× ÓÒÒÓÒ× ÕÙ ÐÕÙ × × Ò Ö Ð × ×ÙÖ Ð³ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ¸ ÓÒ× Ö ³ÙÒ ÔÓ ÒØ ÚÙ ÔÐÙ× Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ º Ä ÔÖÓ Ð Ñ × ÔÓ× Ò × Ø ÖÑ ×º ÆÓÙ× ÒÓÙ× ÒØ Ö ××ÓÒ× ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ f (x) Ð Ú Ö Ð Ö ÐÐ x Ø ÒÓÙ× × ÖÓÒ× ÓÒÒ ØÖ × × Ú Ð ÙÖ× Ò ØÓÙ× ÔÓ ÒØ× ³ÙÒ ÖØ Ò Ð ÙÐ Ö Ø ÒÓÙ× Ò³ ÚÓÒ× ÒØ ÖÚ ÐÐ º Ë ÙÐ Ñ ÒØ ÚÓ Ð ¸ f ×Ø ÓÑÔÐ ÕÙ Ø ÐÓÒ Ù Ô × Ð Ø ÑÔ× ³ ÙÑÙÐ Ö ØÓÙØ × Ð × Ú Ð ÙÖ× Ò ×× Ö × f º ÆÓÙ× ÓÒ× ÐÓÖ× Ö ÑÔÐ Ö f Ô Ö ÙÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ f ∗ ÕÙ × Ð ÙÐ Ð Ñ Òغ ÈÓÙÖ × ÚÓ Ö × ØØ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ô ÙØ ÚÓ Ö ÙÒ × Ò׸ ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ö ÔÓÒ Ö ÔÐÙ× ÙÖ× ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ò× ÕÙ ÐÐ Ø ÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ× ÐÐÓÒ× ÒÓÙ× Ó × Ö f ∗ Ë ÐÓÒ ÕÙ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓÒ× ÒÓÙ× Ö Õ٠г ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ×Ø ÓÒÒ ÓÙ Ñ ÙÚ × ËÙÖ ÕÙ Ð ÒØ ÖÚ ÐÐ Ð × ÔÖÓÔÖ Ø × ÔÖ ÒØ × Ó Ú Òع ÐÐ × ØÖ Ú Ö × ÆÓÙ× ÒÓÙ× Ð Ñ Ø ÖÓÒ× Ù × Ð³ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒ Ñ Ð ¸ ³ ×ع ¹ Ö ÕÙ f ∗ × Ö ÙÒ ÔÓÐÝÒ Ñ Ö Ù ÔÐÙ× Ð n ´ÙÒ ÓÑ Ò ×ÓÒ Ð Ò Ö xk , k = Ï Ö×ØÖ ×׸ ÖÑ Ð³ Ü ×Ø Ò f ∗ ×ÓÙ× 0, 1, 2, .

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 17 votes